Home.Voorwaarden.Contact.Diensten.Downloads.Projecten.
Welkom op de site van

Timmer- & Afbouwbedrijf

John de Bont
Copyright Climo webdesign 2011

1. Bij werk uitgevoerd op basis van uurloon wordt aan het eind van iedere werkweek materiaal en arbeidsuren van die week bij benadering gefactureerd en een betalingstermijn vastgesteld. 2. Bij aangenomen werk wordt een betalingsregeling (procentueel gezien) in acht genomen. 3. Garantie termijnen zullen duidelijk in de offerte c.q. opdrachtbevestiging worden weergegeven en is geldig vanaf de laatste factuurdatum tot dat de opgegeven termijn verstreken is. 4. Verrekening van meer- en minderwerk vind plaats: - Ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering. - Ingeval van aanwijzing door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften, bouwbesluit of beschikkingen. - Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden. 5. Het werk wordt als voltooid beschouwd: - na oplevering - wanneer de firma de eindafrekening heeft gestuurd - bij ingebruikname van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als voltooid wordt beschouwd.  6. . Offertes zijn vrijblijvend voor beide partijen. 7. Na voltooiing van het werk is de firma niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij het werk een verborgen gebrek bevat en de firma daarvan binnen 8 dagen na ontdekking mededeling is gedaan. 8. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen van andere vorderingen op te schorten en niet het recht om de betaling van het niet betwistte gedeelte van de vordering op te schorten. 9. Reclames dienen met reden omkleed schriftelijk te geschieden. 10. Wanneer er zich prijsverhogingen voor lonen, bouwstoffen, materialen, e.d. mochten voordoen, dan houden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan u in rekening te brengen. 11. De datum van het werk, c.q. levering van materialen worden slechts bij benadering opgegeven. 12. De firma zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. 13. De firma is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, evenals aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van de firma. 14. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de firma tijdig kan beschikken over: - de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzingen van de firma. - Over het object waaraan of waarin het werk moet worden uitgevoerd. 15. Bouwstroom en water- het benodigde water en elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever. 16. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk niet gestremd wordt door werkzaamheden en/of leveringen van derden op de plaats van het werk. 17. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvan de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. 18. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven c.q. geleverde materialen, constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 19. Het werk, ofwel de plek waar het werk plaatsvindt wordt veegschoon opgeleverd. 20. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze door de firma schriftelijk zijn bevestigd. 21.  Betrekking op het pand waar aan  verbouwd wordt of  verbouwing plaats vindt zal door opdrachtgever een aparte verzekering moeten worden afgesloten genaamd constructie allrisk verzekering. 22. Bovengenoemde voorwaarden blijven geldig indien anders gemeld aan opdrachtgever